JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

právě v okamžiku, kdy na něj vjížděl německý transport. V květnu 1945 pak ve všech obcích povstal lid, aby se zbraní v ruce bojoval o svou svobodu. Zejména v Třešti byly boje velmi urput­né, nacistické oddíly SS zde povraždily přes 60 vlastenců. Teprve příchod sovětské armády osvobodil kraj z nacistického jařma a dal mu možnost, aby si sám rozhodoval o svých osudech.

Dekretem o znárodnění byla znárodněna jen bývalá továrna BMW ve Starých Horách (nynější Motorpal) a v mnoha německých podnicích byla zavedena národní správa. Prosperita těchto závodů potvrdila, že dělnická třída dovede řídit hospodářství lépe než kapitalisté. Bylo osídleno pohraničí na Slavonicku a zemědělské usedlosti v bývalém německém jazykovém ostrůvku jihlavském, bylo započato s parcelací velkostatků. Snahy po další socialisaci narážely však na odpor reakce, která získala značný vliv v některých stranách Národní fronty. Teprve po Únoru 1948 bylo možno znárodnit veškerý průmysl, dokončit druhou pozemkovou reformu, zesocialisovat také obchod, malé řemeslné pod­niky sdružit do družstev či začlenit do komunálních služeb.

Za deset let socialistické výstavby může se náš lid pochlubit velikými úspěchy. Strojní průmysl vyrábí pětkrát více než v roce 1937, a také textilní průmysl, který zde byl dříve nejsilněji za­stoupen, zdvojnásobil svůj výkon. Bouřlivý rozvoj zaznamenala i naše vesnice. Rozrostla se síť strojních a traktorových stanic jako nutný předpoklad pro združstevnění venkova. Myšlenka so­cialismu zvítězila i v zemědělském podnikání.

S rozvojem průmyslu a zemědělské výroby se podstatně zvý­šila také životní úroveň horáckého lidu. Rozmnožila se pavučina autobusových linek, spojujících odlehlé obce s městy. Sotva bys našel domek, kde by se nesvítilo elektřinou a kde by nehrálo rádio. Také biograf si nalezl cestu do dnešní vesnice. Obchod není již nástrojem vysávání vesnického obyvatelstva. Neoby­čejně se zlepšila zdravotnická péče. V Dačicích byla postavena nová nemocnice, kojenecká úmrtnost klesla ze 130 předválečných promil na 18,1 v roce 1956, což je jedna z nejmenších kojenec­kých úmrtností nejen v naší republice, nýbrž i ve světovém mě­řítku. Vyrostly nové továrny, nové školy, domy kultury, ale ne­ztratila se ani stará krása měst, pro jejíž uchování věnuje stát značné prostředky, ani půvab přírody, který dnes obohacuje ži­vot svobodného člověka.

22

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ