JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Slavonice

PAMĚTIHODNOSTI MĚSTA

Tiché městečko při rakouských hranicích patří k nejzacho­valejším celkům měšťanské renesanční architektury. Název Sla­vonice, odvozený od zakladatele rodu Slavoně, svědčí o slovan­ském původu města. V polovině 13. století přicházejí však do po­hraničních řídce zabydlených oblastí cizí osadníci a Slavonice se poněmčují. V roce 1277 udělil Přemysl II. Slavonicím městská práva. Jako pohraniční město ležící na jedné ze starých dů­ležitých cest, spojujících Prahu s Vídní, vymohli si Slavoničtí opevnění hradbami. Hospodářské výhody změnily původní ze­mědělský ráz města, které bohatlo obchodem a řemesly, třebaže bylo městem poddanským. Až do roku 1604 patřily Slavonice pánům z Hradce, pak Slavatům a Lichtenšteinům.

A právě v době hospodářského rozmachu od čtyřicátých let patnáctého století nastává stavební rozvoj města. Nádheru sta­vebních hodnot odkrývají teprve renovační a konservační práce posledních let, kdy byly Slavonice prohlášeny městskou památ­kovou reservací.

Nejkratší stranu trojúhelníkového náměstí tvoří tzv. panský dům (počátkem našeho století nevkusně přestavěný) s podsíní o sedmi širokých obloucích s křížovou klenbou z roku 1384. Na nádvoří stojí chrám Panny Marie s vysokou charakteristickou věží. Je to gotická stavba basilikálního trojlodního typu, s jejíž stavbou bylo započato již v 13. století. Jádro umělecké náplně chrámu tvoří 14 cenných skulptur světců z počátku 16. století.

O bohatství města v době renesance svědčí především měšťan­ská architektura. I když nepochopení 19. století způsobilo četné škody a novodobými stavbami porušilo jednolitost stavebního celku, najdeme na náměstí nevšedním kouzlem působící domy

43

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ