NOVÁ ŘÍŠE

Nová Říše

Ilustrační foto

Městečko rozložené kolem svažujícího se náměstí
obtéká na severovýchodě říčka Vápovka, která se zde
vine mezi vzrostlými stromy a mizí dále za obcí
v lukách.
Dějiny místa jsou spjaty s pohnutou historií zdejších
premonstrátských klášterů, z nichž se dochoval do
poloviny 20. století pouze mužský, jehož silueta vévodí
širokému okolí a obě věže jeho kostela, opatřená
makovicemi a zavrcholené zlacenými obrysy postav obou
patronů sv. Petra a Pavla, jsou daleko viditelné.

R. 1211 založil zde maršálek moravských vojsk
Markvart z Červeného Hrádku se svou chotí Vojslavou
premonstrátský ženský klášter Matky Boží. Jeho existence
byla silně otřesena za husitských válek a ve třicetileté
válce s konečnou platností zanikl, byv vystřídán
klášterem mužským, jenž byl r. 1641 osazen mužskými členy
kanonie zábrdovské v Brně.
V letech 1677–1707 stavěn při klášteře nový
monumentálně koncipovaný klášterní kostel sv. Petra a Pavla,
v náhradu za původní kostelík z roku 1504.
Ráz budovy dnešního kláštera nese stopy poslední
přestavby z roku 1821, kdy po požáru městečka byl celý
kášterní areál obnoven na starém půdoryse. Kolem dvou
obdélných dvorů rozkládají se jednopatrové trakty, v
jejichž interiérech jsou v přízemí místnosti s valenými
klenbami a výsečemi zdobené štukem, v patře pak sály
vymalované iluzivní malbou i pokryté figurálními
freskami. Nejvýznamnější je zde prostor bývalé klášterní
knihovny s nástropní malbou od malíže Mayera z Brna
z roku 1752, s původními regály z 1. oloviny 18.
století, v nichž jsou uloženy staré tiskopisy. Stojí zde také
psací stůl básníka Otakara Březiny t doby jeho
novoříšské učitelské praxe. Spojovací chodbou je kostel
svázán s kostelem sv. Petra a a Pavla. Tato jednolodní
stavba s dvěma bočními kaplemi a dvěma kvadratickými
věžemi nad hlavním průčelím svou bohatou výzdobou
a mimořádně cenným vybavením představuje
nejvýznamnější památku barokního umění v oblasti. Její
vnitřní stěny jsou pokryty freskami od Jana Lukáše
Krackera, který zde maluje v letech 1766–1767 a zdobí

nejen zdi chrámové, ale vybavuje obrazy i několik
bočních oltářů. Klenby interiéru jsou rozčleněny
perspektivně vyobrazenými architektonickými
personifikacemi, nad nimiž v iluzívním nadzemském prostoru
jsou znázorněny výjevy mající vztah k zasvěcení
kostela. V kněžišti je dramatická scéna, kdy Kristus pověřuje
apoštola Petra založením církve, v lodi potom je
vyobrazen okamžik triumfu nad nepřítelem prvotní církve
Šavlem z Tarsu, pozdějším apoštolem Pavlem.
Movité zařízení kostela svou vysokou uměleckou
úrovní a mnohotvárností šťastně zapadá do bohatě malířsky
vypravené stavby. Na stěně v uzávěru kněžiště je
iluzívně namalována architektura hlavního oltáře a umístěn
oltářní obraz sv. Petra a Pavla, dílo Adama Enze z Benátek
z r. 1705, doplněný sochařskou výzdobou z let 1780 od Jana
Hennevogela a Václava Sebalda z Dačic. Z množství
pozoruhodných bočních oltářů v lodi jsou oltáře sv. Josefa,
sv. Norberta a sv. Jana Nepomuckého vybaveny obrazy
již zmíněného J. L. Krackera z doby jeho pobytu v Nové
Říši z r. 1766. Nejzajímavějším a také nejkrásnějším
dílem řezbářského umění je zdejší kazatelna z doby kolem
roku 1700, jejímž autorem byl řezbář jménem Arbeite.
Bohatá skladba tohoto kusu zařízení, kde složité
architektonické schéma je doplněno přemírou dobového
ornamentu, akantových rozvilin, hlaviček andělíčků, reliéfy
evangelistů a soškami světic, oslňuje diváka a budí
obdiv nad citlivostí ruky, uměleckou zdatností a obrazností
tvůrce. Jinou řezbářsky krásně zdobenou
pozoruhodností kostela jsou chórové lavice, zhotovené r. 1696

truhlářem z Horní Slatiny, které po polovině 18. století,
v době kvetoucího rokokového slohu, byly doplněny
složitě zdobenými nástavci.
Cenné historické zařízení kostelního interiéru
doplňuje vhodně soubor Křížové cesty, rané dílo Františka
Bílka, jenž užitím přírodního materiálu a dramatickým
vyjádřením tématiky navázal na ráz existujícího
uměleckého vybavení. A konečně jednou z nejkrásnějších
součástí zařízení jsou na kruchtě velké varhany o 23
rejstřících, které postavil varhanář Semerád z Nové
Říše v letech 1764–65. Tento vzácný hudební nástroj
rozložitostí svých rozměrů a bohatou rokokovou
výzdobou své skříně v jistém směru dovršuje poměrně
jednotné a monumentální pojetí vnitřku kostela.
Kostel je spojen chodbou se starší kaplí, jejíž zajímavá
výzdoba pochází ze 17. století. Na hlavním oltáři je zde
umístěna stará kamenná, vrcholně gotická
ikonograficky poměrně vzácná socha sv. Anny Samé třetí,
pocházející z období «krásného slohu» z přelomu 14. a 15.
století. Líbezností svého výrazu patří toto dílo k nejhezčím
skulpturám svého druhu.
Novoříšský premonstrátský kostel sv. Petra a Pavla,
ležící na trase z Telče do Želetavy, si pro četné v něm
uložené umělecké poklady plně zaslouží pozornosti
uměnímilovných zájemců. Rozhodnutím rady Jihomoravského
krajského národního výboru byl areál kláštera zařazen
do souboru nejvýznamnějších památek Jihomoravského
kraje.

***
Nová Říše

Vydalo v r. 1971 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně ve spolupráci s Reklamou Čedok.
Text: dr. Miroslava Nováková, snímky: z archivu KS SPPOP v Brně (V. Buček, K. Svoboda a repro).
Tisk Jihočeské tiskárny n. p. České Budějovice.                    Cena: 1 Kčs.

Jestli jste lajkovali článek o městysu, můžete lavískovat i:

JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(1 hlasů, průměr: 5,00)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ