Archiv štítku: katastrofa

Přírodní pohromy vyvolané obnovitelnými zdroji / «The Renewable Disaster»

Neurčitými frázemi o «globální změně klimatu» jsou zastírány skutečné lokální změny a pohromy, způsobené konkrétními činiteli, které máme přímo před nosem. Větrné i fotovoltaické elektrárny mohou ovlivňovat i zesilovat bouře a přispívat k lokálním meteorologickým extrémům.


24. dubna 2020, Virginia, USA
Bouře s krupobitím
Příčina/«první hybatel»: Powhatan Solar Farm
Vznik bouře na střetu horkého vzduchu nad FVE s okolní chladnější atmosférou.
(Mohl by být pravděpodobně potlačen zakrytím FVE světlou plachtou.)


24. června 2021, jižní Morava
Bouře s krupobitím a tornádem
Příčina/«první hybatel»: Windpark Poysdorf-Wilfersdorf, Windpark Hagn a další
Rotory větrníků přemístily horký přízemní vzduch do již tak teplých vyšších vrstev atmosféry, čímž zesílily vývoj bouřkových mraků. (Viz foto V. Soukopa.)
Řešením by bylo odstavovat rakouské větrníky při hranicích s ČR (do cca 50 km) při jižním a jihozápadním větru, jsou-li současně předpovídány bouřky.


13.–18. července 2021, západní Německo, Belgie
Záplavy, bouře
Příčina/«první hybatel» (v některých obcích): Četné větrné elektrárny
Nad Německem se od začátku července 2021 udržovaly tlakové níže, které přinášely ze Středomoří do střední Evropy teplý vlhký vzduch (Wikipedia). Nelze jistě předpokládat, že by snad celý průběh tlakové níže Bernd měly mít na svědomí větrné farmy. Již tak ideální podmínky pro vznik srážek a bouří byly však na některých místech – např. obce Ahrweiler, Erftstadt, Schuld – těmito zesilovány; Německo je větrníky doslova oseto. Na Wikipedii v článku o těchto záplavách samozřejmě musí být uvedena obligátní sekce «Souvislosti se změnou klimatu», kde klimatologové jalově vzývají celou planetu, místo aby tam bylo správně uvedeno «Souvislost s 200metrovými magnety na bouřku za humny».


20. května 2022, Vestfálsko
Jihozápadní vítr v horkém dni přinesl večer do rovinaté německé krajiny silné bouře. Četné downbursty; tornáda hlášena např. v městech Lippstadt a Paderborn. Když z Lippstadtu půjdeme na jihozápad, samozřejmě uvidíme i větrníky (VE Merklingsen, VE Bettinghausen)… V Česku vál západní vítr, a tak soustava dolnorakouských lapačů blesků u Čistějova, která na radaru opět zlověstně plápolala, tentokrát nemohla seslat bouři na jižní Moravu.


Právní aspekty

Kdo bude za následky uměle extrapolovaného počasí odpovědný, až v českých velkoměstech bude na každém domu FVE nebo větrník a měšťané si budou užívat nebe bez mráčku, zatímco vesnický lid se bude mezi monzuny živit pěstováním rýže?

V 19. století by ctihodný soud zřejmě shledal jasně průkaznou souvislost mezi plantážemi «obnovitelných» zdrojů a rozmary počasí v jejich relativní blízkosti. Jejich projektanti a provozovatelé by důkazy uznali, větrníky a solárníky demontovali, a napříště je stavěli pouze v nejodlehlejších oblastech.

Ve století 21. se naopak každý, kdo poukáže na tyto zřetelné souvislosti, odsuzuje před planetou a nejspíše celým vesmírem, pročež lze předpokládat, že větrných solárních farem bude v obydlených oblastech utěšeně přibývat až do doby, než bude politicky průchozí a bezpečné přiznat škodlivý vliv těchto instalací na lokální (a snad i globální) počasí, aby se konečně vyrojili «vědci» a «experti» se svými «převratnými» zjištěními.


Britské listy version

Vague phrases about „global climate change“ usually obscure the real local changes and disasters caused by clearly identifiable factors we have right in front of us. Wind and photovoltaic power plants can affect and intensify storms and contribute to local meteorological extremes.

April 24, 2020, Virginia, USA
Hail storm
Cause / «prime mover»: Powhatan Solar Farm
The formation of a storm due to collision of hot air over the PV plant with the surrounding colder atmosphere.

June 24, 2021, South Moravia
Hail and tornado storm
Cause / «prime mover»: Windpark Poysdorf-Wilfersdorf, Windpark Hagn and others
The rotors of the windmills moved the hot ground air into the already warm upper atmosphere, thus intensifying the development of storm clouds. (See photo by V. Soukop.)

13-18 July 2021, West Germany, Belgium
Floods, storms
Cause / «prime mover» (in some municipalities): Numerous wind farms
From the beginning of July 2021, low-pressure system ‘Bernd’ resided over Germany, bringing warm humid air from the Mediterranean to Central Europe (Wikipedia). It is certainly not possible to assume that wind farms should be responsible for the entire course of the ‘Bernd’ system. However, the already ideal conditions for precipitation and storms were strengthened by them in some places – such as Ahrweiler, Erftstadt, Schuld; Germany is literally sown with wind turbines. The Wikipedia article on these floods must, of course, include the obligatory „Relation to climate change“ section, where climatologists are calling on the entire planet, instead of including the „Relation to 200-meter magnets for a thunderstorm“ section.

Legal aspects

Who will be responsible for the consequences of artificially modified weather?

In the 19th century, a venerable court would probably find a clear evidence between the plantations of „renewable“ resources and the vagaries of the weather in their relative proximity. Their designers and operators would acknowledge the evidence, dismantle wind turbines and solar panels, and build them only in the most remote areas for the next time.

In the 21st century, on the other hand, anyone who points to these clear connections is condemned in front of the planet and probably the entire universe, so wind farms can be expected to increase comfortably in populated areas until it will be politically viable and safe to admit harmful effects of these installations on local (and perhaps global) weather, so that „scientists“ and „experts“ finally could come up with their „groundbreaking“ Celý příspěvek

Rubriky: Život dnes | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Krátce k prezidentské volbě v Rakousku

Rakousko volilo prezidenta. Zbyli mu dva kandidáti: typický Rakušan, Svobodný Norbert Hofer, a typický vídeňský imigrant, Alexander van der Bellen za Zelené. Dopadlo to katastrofálně, tedy přinejmenším z hlediska matematické pravděpodobnosti. Celý příspěvek

Rubriky: Život dnes | Štítky: , , , | Napsat komentář